Metodologia Admiterii

Admitere 2010 – 2011

Cine se poate înscrie?

Se pot înscrie băieţi şi fete care, anul acesta, vor absolvi clasa a VIII-a. Înscrierile se fac la secretariatul şcolii. Pentru anul şcolar 2010-2011 sunt 30 de locuri pentru clasa a IX-a.

Care este calendarul admiterii?

10 iunie 2010:
Eliberarea, în şcoala de provenienţă, a anexelor fişelor de înscriere pentru elevii sau absolvenţii care doresc să participe la probe de aptitudini (aceste anexe se eliberează de către şcoala unde elevul a absolvit
clasa a VIII-a).

11-14 iunie 2010:
Înscrierea pentru probele de aptitudini, la secretariatul Şcolii Normale „Vasile Lupu”;

15-17 iunie 2010:
Desfăşurarea probelor de aptitudini;

18 iunie 2010:
Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini; depunerea eventualelor contestaţii la probele de aptitudini;

21 iunie 2010:
Înapoierea fişelor de înscriere candidaţilor care nu au fost admisi la probele de aptitudini.

5-7 iulie 2010:
Desfăşurarea celei de-a doua etape de admitere, dacă au mai rămas locuri neocupate.

Dosarul de înscriere

Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă următoarele acte:

-Recomandare din partea părintelui paroh, în plic închis;

-Certificat de naştere (original şi copie);

-certificat de naştere (copie);

-Fişa medicală (copie);

-Foaia matricolă V-VIII cu calculul mediei generale (se va depune de către elvii admişi, în perioada imediat următoare afişării rezultatelor la probele de aptitudini);

-Adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la tezele cu subiect unic (TSU);

-Declaraţie din partea candidatului şi a părinţilor acestuia că au luat la cunoştinţă de Regulamentul de ordine interioară al liceului şi că sunt de acord să îl respecte – se va completa în momentul înscrierii;

Ce sunt probele de aptitudini?

Probele de aptitudini constau într-o verificare a cunoştinţelor religioase.
Această verificare se face: printr-un colocviu (probă orală), evaluat cu calificativ admis/respins; printr-o probă scrisă, cu durata de două ore, evaluată cu note de la 1 la 10.

Care este tematica pentru proba de verificare a cunoştinţelor religioase?

Mica Biblie:
1. Dumnezeu, creatorul lumii (zilele creaţiei, crearea omului);
2. Păcatul primilor oameni – consecinţe;
3. Perpetuarea păcatului (Cain şi Abel, Turnul Babel, Potopul);
4. Abraham, părintele credinţei (Chemarea lui Abraham, încercarea credinţei acestuia prin jertfirea lui Isac, făgăduinţa primită de la Dumnezeu);
5. Istoria lui Iosif, fiul lui Iacob;
6. Chemarea lui Moise (Naşterea şi copilăria; eliberarea poporului ales din Egipt; Legământul de la muntele Sinai);
7. Viaţa şi activitatea sfântului Ioan Botezătorul (vestirea şi naşterea lui; Botezul Domnului; moartea lui Ioan Botezătorul);
8. Naşterea şi copilăria lui Isus Cristos (Buna Vestire; naşterea Domnului; prezentarea la templu şi închinarea magilor; fuga în Egipt; viaţa lui la Nazaret);
9. Parabola fiului risipitor;
10. Parabola samariteanului milostiv;
11. Cina cea de Taină (Pregătirea cinei, spălarea picioarelor ucenicilor, instituirea Sfintei Euharistii);
12. Procesul şi moartea lui Isus Cristos (prinderea lui Isus în Grădina Ghetsemani, judecata, patimile, răstignirea şi înmormântarea lui Isus);
13. Învierea şi Înălţarea la cer a Domnului nostru Isus Cristos;
14. Coborârea Duhului Sfânt şi viaţa primelor comunităţi creştine;
15. Convertirea Sfântului Paul.
Bibliografie: Mica Biblie, ed. ARCB, 1987 (2004)

Catehism:
1. Despre Simbolul Credinţei;
2. Despre Poruncile lui Dumnezeu;
3. Despre Poruncile Bisericii;
4. Despre Sacramente;
5. Despre Rugăciune;
6. Despre păcat;
7. Despre virtuţi;
8. Rugăciunile cele mai importante;

Bibliografie: Mica Biblie, Ed. ARCB, 1987 (2004) şi Catehismul Romano-Catolic (Catehismul Mic), Editura ARCB.

Avantaje şi facilităţi
Elevii beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile pe care le au elevii de la celelal-te licee de stat. Pe durata studiilor se oferă posibilitatea de cazare şi masă în internatul şcolii. Majoritatea elevilor beneficiază de bursă. Pentru elevii interni există o capelă, unde au posibilitatea să participe chiar zilnic la Sfânta Liturghie. Elevilor li se oferă asistenţă spirituală din partea preoţilor catolici din şcoală. Elevii liceului au posibilitatea să intre în contact cu mediul universitar şi cultural din Iaşi, aspect important în vederea continuării studiilor de după liceu. Disciplinele din modulul teologic oferă un bagaj amplu de cunoştinţe specifice domeniului care, alături de celelalte cunoştinţe, au menirea să contribuie la formarea integrală a personalităţii elevilor.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *