Metodologia admiterii la Liceul Catolic „Sf Tereza” din Iaşi (2017)

Admitere 2017

 

Statutul Liceului Catolic „Sf. Tereza a Pruncului Isus” – Iaşi

 

Liceul Catolic din Iaşi funcţionează ca profil de teologie romano-catolică în cadrul Liceului Pedagogic „Vasile Lupu” din Iaşi.

 

Avantaje și facilități

Elevii beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile pe care le au elevii de la celelalte licee de stat;

Pe durata studiilor se oferă posibilitatea de cazare şi masă la Căminul „Xaverianum” administrat de Fundația „Pro Educatione”.

Pentru elevii interni există o capelă, unde au posibilitatea să participe chiar zilnic la Sfânta Liturghie;

Elevilor li se oferă asistență spirituală din partea preoților catolici prezenți în școală și internat;

Disciplinele din modulul teologic oferă un bagaj amplu de cunoştinţe specifice domeniului care, alături de celelalte cunoștinţe, au menirea să contribuie la formarea integrală a personalității elevilor.

În timpul liber, se organizează cursuri de învăţare a unor limbi străine, activități de voluntariat şi alte activităţi cu caracter artistic, sportiv sau de divertisment.

Căminul „Xaverianum” dispune de o bibliotecă amplă şi de o sală de calculatoare, unde elevii pot găsi locul şi mijloacele unui studiu temeinic.

De asemenea, în cămin se află o sală de conferinţe, unde se organizează diferite întâlniri şi momente artistice şi distractive.

Elevii liceului au posibilitatea să intre în contact cu mediul universitar şi cultural din Iaşi, aspect important în vederea continuării studiilor de după liceu.

 

Cine se poate înscrie?

Se pot înscrie băieţi şi fete care, anul acesta, vor absolvi clasa a VIII-a, având minimum media 9 la purtare şi care doresc să-şi continue formarea intelectuală, beneficiind şi de acţiunea Bisericii care are în vedere transmiterea valorilor creştine tinerelor generaţii.

Înscrierile se fac la secretariatul Liceului Pedagogic „Vasile Lupu” din Iaşi. Pentru anul şcolar 2016-2017 sunt 28 de locuri pentru clasa a IX-a.

 

 Care este calendarul admiterii?

18-19 mai 2017: Eliberarea, de la şcoala unde elevii urmează clasa a VIII-a, a fişelor de înscriere pentru elevii sau absolvenţii care doresc să participe la probe de aptitudini;

22-23 mai 2017: Înscrierea pentru probele de aptitudini, la secretariatul Colegiului Pedagogic „Vasile Lupu”;

24-27 mai 2017: Desfăşurarea probelor de aptitudini; elevii să aibă asupra lor cartea de identitate.

29 mai 2017: Afişarea rezultatelor la probele de aptitu- dini.

* Deoarece pentru admitere se ia în calcul şi media ge- nerală de absolvire a claselor V-VIII, lista definitivă a elevilor admişi se va afişa după primirea de către liceu de la şcoala generală a rezultatelor obţinute de fiecare elev la absolvirea clasei a VIII-a şi participarea la Evaluarea Naţională.

1 iulie 2017: Transmiterea de către comisia de admitere judeţeană a rezultatelor de la Evaluarea Naţională către Colegiul Pedagogic, care a organizat probele de apti- tudini;

3 iulie 2017: Finalizarea admiterii prin stabilirea rezultatelor finale și afișarea lor.

4 iulie 2017: Înapoierea fişelor de înscriere candidaţilor care nu au fost admişi, pentru a se putea înscrie la re- partizarea computerizată la alte licee sau profiluri.

13-17 iulie 2017: Completarea dosarului de către cei admiși cu:

– Adeverinţă cu notele şi media generală obţinute

la Evaluarea Naţională;

– Foaie matricolă pentru clasele V-VIII

(cu calculul mediei generale).

 

Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă următoarele:

– Dosar cu șină;

– Cerere de înscriere tip (se ia de la Colegiul Pedago- gic)

– Fișa de înscriere (se ia de la şcoala de provenienţă a elevului);

– Certificatul de naştere (original şi copie);

– Carte de identitate (pentru elev – original şi copie, iar pentru părinti copie);

– Adeverinţă medicală din care să reiasă vaccinările precum şi aviz epidemiologic de la medicul de fa- milie;

– Copie după fişa medicală de la 0-14 ani, de la me- dicul de familie;

– Recomandare din partea părintelui paroh;

* La înscriere candidatul şi unul din părinţi vor semna o declaraţie precum că au luat la cunoştinţă de Regulamentul de ordine interioară al liceului.

Ce sunt probele de aptitudini

Pentru admiterea la profilul teologic este necesară susţinerea probelor de apitudini.

Probele de aptitudini constau într-o verificare a cunoştinţelor religioase.

Această verificare se face:

– printr-un colocviu (probă orală), evaluat cu calificativ admis/respins;

– printr-o probă scrisă, cu durata de două ore, evaluată cu note de la 1 la 10.

Nota minimă de promovare a probei de aptitudini este 6.00.

Media finală de admitere se va calcula luând în considerare media generală obţinută la Evaluarea Naţională, media generală de absolvire a claselor V-VIII şi nota de la probele de aptitudini.

 

Care este tematica pentru proba de verificare a cunoştinţelor religioase?

 

Mica Biblie:

 1. Dumnezeu, creatorul lumii; crearea omului;
 2. Păcatul primilor oameni – consecinţe;
 3. Perpetuarea păcatului (Cain şi Abel, Turnul Babel, Potopul);
 4. Abraham, părintele credinţei (chemarea lui Abraham; încercarea credinţei acestuia prin jertfirea lui Isac; făgăduinţa primită de la Dumnezeu);
 5. Istoria lui Iosif, fiul lui Iacob;
 6. Istoria lui Moise (naşterea şi copilăria; chemarea lui de către Dumnezeu; eliberarea poporului ales din Egipt; legământul de la muntele Sinai);
 7. Viaţa şi activitatea sfântului Ioan Botezătorul (vestirea şi naşterea lui Ioan; botezul lui Isus; moartea lui Ioan Botezătorul);
 8. Naşterea şi copilăria lui Isus Cristos (Buna Vestire; naşterea Domnului; prezentarea la templu şi închinarea magilor; fuga în Egipt; viaţa lui la Nazaret);
 9. Parabola fiului risipitor;
 10. Parabola samariteanului milostiv;
 11. Cina cea de Taină (pregătirea cinei, spălarea picioarelor ucenicilor, instituirea Sfintei Euharistii);
 12. Procesul şi moartea lui Isus Cristos (prinderea lui Isus în Grădina Ghetsemani, judecata, patimile, răstignirea şi înmormântarea lui Isus);
 13. Învierea şi Înălţarea la cer a Domnului nostru Isus Cristos;
 14. Coborârea Duhului Sfânt şi viaţa primelor comunităţi creştine;
 15. Convertirea Sfântului Paul.

 

Catehism:

 1. Despre Simbolul Credinţei;
 2. Despre Poruncile lui Dumnezeu;
 3. Despre Poruncile Bisericii;
 4. Despre Sacramente;
 5. Despre Rugăciune;
 6. Despre păcat;
 7. Despre virtuţi;
 8. Rugăciunile cele mai importante.

 

Bibliografie: Mica Biblie, Ed. ARCB, 1987 (2004) şi Catehismul Romano-Catolic (Catehismul Mic), Editura ARCB.

Materia de pregatit se gasește și în format digital pe www.liceulcatoliciasi.ro

 

 

Informaţii suplimentare:

Pr. Petru Sebastian Tamaș:

0753/667.107; 0765/442.583;

tamasps@yahoo.com

Pr. Claudiu Robu:

0765/730.087; 0721/349.658;

klausrobu@yahoo.com

Pr. Eduard Emilian Păduraru:

0747/407.608;

paduraruedi@yahoo.com

Pr. Iosif Iacob:

0744/135.894;

iosifiac@yahoo.com

Secretariatul Liceului Pedagogic „Vasile Lupu”, aleea M. Sadoveanu, 46; cod. 700489 Iaşi, tel. 0232/219011.

Site-ul profilului teologic: www.liceulcatoliciasi.ro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *