Metodologia Admiterii

Admitere în clasa a IX-a: 2013

admitere 2013Liceul Catolic din Iaşi funcţionează ca profil de teologie romano-catolică în cadrul Liceului Pedagogic “Vasile Lupu” din Iaşi.

Se pot înscrie băieţi şi fete care, anul acesta, vor absolvi clasa a VIII-a, având minimum media 9 la purtare şi care doresc să-şi continue formarea intelectuală, beneficiind şi de acţiunea Bisericii care are în vedere transmiterea valorilor creştine tinerelor generaţii.

Înscrierile se fac la secretariatul Liceului Pedagogic “Vasile Lupu” din Iaşi, în perioada 27-29 mai 2013, iar probele de aptitudini se desfășoară în ziua de 31 mai.

Pentru anul şcolar 2013-2014 sunt 28 de locuri pentru clasa a IX-a.

Avantaje și facilități

· Elevii beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile pe care le au elevii de la celelalte licee de stat;

· Pe durata studiilor se oferă posibilitatea de cazare şi masă la Căminul “Xaverianum” administrat de Fundația ”Pro Educatione”.

· Pentru elevii interni există o capelă, unde au posibilitatea să participe chiar zilnic la Sfânta Liturghie;

· Elevilor li se oferă asistență spirituală din partea preoților catolici prezenți în școală și internat;

· Disciplinele din modulul teologic oferă un bagaj amplu de cunoştinţe specifice domeniului care, alături de celelalte cunoștinţe, au menirea să contribuie la formarea integrală a personalității elevilor.

· În timpul liber, se organizează cursuri de învăţare a unor limbi străine, activități de voluntariat şi alte activităţi cu caracter artistic, sportiv sau de divertisment.

· Căminul “Xaverianum” dispune de o bibliotecă amplă şi de o sală de calculatoare, unde elevii pot găsi locul şi mijloacele unui studiu temeinic.

· De asemenea, în cămin se află o sală de conferinţe, unde se organizează diferite întâlniri şi momente artistice şi distractive.

· Elevii liceului au posibilitatea să intre în contact cu mediul universitar şi cultural din Iaşi, aspect important în vederea continuării studiilor de după liceu.

Care este calendarul admiterii

23 mai 2013: Eliberarea, de la şcoala unde elevii urmează clasa a VIII-a, a anexelor fişelor de înscriere pentru elevii sau absolvenţii care doresc să participe la probe de aptitudini;

27-29 mai 2013 (ora 12.00): Înscrierea pentru probele de aptitudini, la secretariatul Liceului Pedagogic „Vasile Lupu”;

31 mai 2013: Desfăşurarea probelor de aptitudini; elevii să aibă asupra lor cartea de identitate.

3 iunie 2013: Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini şi depunerea eventualelor contestaţii la probele de aptitudini.

Deoarece pentru admitere se ia în calcul şi media generală de absolvire a claselor V-VIII, lista definitivă a elevilor admişi se va afişa după primirea de către liceu de la şcoala generală a rezultatelor obţinute de fiecare elev la absolvirea clasei a VIII-a şi participarea la Evaluarea Naţională.

29 iunie-2 iulie (ora 10.00): depunerea fișei de înscriere în original, fără opțiuni completate (se ia de la școala de proveniență;)

4 iulie 2013: Transmiterea de către comisia de admitere judeţeană a rezultatelor de la Evaluarea Naţională către Liceul Pedagogic, care a organizat probele de aptitudini;

5 iulie 2013: Calcularea mediei finale și afișarea listei cu elevii admiși la profilul teologic.

8 iulie 2013: Înapoierea fişelor de înscriere candidaţilor care nu au fost admişi, pentru a se putea înscrie la repartizarea computerizată la alte licee sau profiluri.

18-26 iulie: Completarea dosarului de către cei admiși cu:

– Adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională;

– Foaie matricolă pentru clasele V-VIII (cu calculul mediei generale ).

Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă următoarele acte:

· Dosar cu șină;

· Cerere de înscriere tip (se ia de la Liceul Pedagogic)

· Anexa fişei de înscriere (se ia de la şcoala de provenienţă a elevului);

· Certificatul de naştere (original şi copie);

· Carte de identitate (pentru elev—original şi copie, iar pentru părinti copie);

· Adeverinţă medicală din care să reiasă vaccinările precum şi aviz epidemiologic de la medicul de familie;

· Copie după fişa medicală de la 0-14 ani, de la medicul de familie

· Recomandare din partea părintelui paroh;

· La înscriere candidatul şi unul din părinţi vor semna o declaraţie precum că au luat la cunoştinţă de Regulamentul de ordine interioară al liceului și de purtatea uniformei şi că sunt de acord să le respecte.

Ce sunt probele de aptitudini

· Pentru admiterea la profilul teologic este necesară susţinerea probelor de aptitudini.

· Probele de aptitudini constau într-o verificare a cunoştinţelor religioase.

·  Această verificare se face:

– printr-un colocviu (probă orală), evaluat cu calificativ admis/respins;

– printr-o probă scrisă, cu durata de două ore, evaluată cu note de la 1 la 10.

Nota minimă de promovare a probei de aptitudini este 6.00.

Media finală de admitere la liceu se va calcula luând în considerare media generală obţinută la Evaluarea Naţională, media generală de absolvire a claselor V-VIII şi nota de la probele de aptitudini.

Care este tematica pentru proba de verificare a cunoştinţelor religioase

(Conținutul temelor enumerate mai jos se găsește în format electronic pe site-ul nostru la rubrica Tematica admiterii, din meniul de sus.)

Mica Biblie:

1. Dumnezeu, creatorul lumii; crearea omului;

2. Păcatul primilor oameni – consecinţe;

3. Perpetuarea păcatului (Cain şi Abel, Turnul Babel, Potopul);

4. Abraham, părintele credinţei (chemarea lui Abraham; încercarea credinţei acestuia prin jertfirea lui Isac; făgăduinţa primită de la Dumnezeu);

5. Istoria lui Iosif, fiul lui Iacob;

6. Istoria lui Moise (naşterea şi copilăria; chemarea lui de către Dumnezeu; eliberarea poporului ales din Egipt; legământul de la muntele Sinai);

7. Viaţa şi activitatea sfântului Ioan Botezătorul (vestirea şi naşterea lui Ioan; botezul lui Isus; moartea lui Ioan Botezătorul);

8. Naşterea şi copilăria lui Isus Cristos (Buna Vestire; naşterea Domnului; prezentarea la templu şi închinarea magilor; fuga în Egipt; viaţa lui la Nazaret);

9. Parabola fiului risipitor;

10. Parabola samariteanului milostiv;

11. Cina cea de Taină (Pregătirea cinei, spălarea picioarelor ucenicilor, instituirea Sfintei Euharistii);

12. Procesul şi moartea lui Isus Cristos (prinderea lui Isus în Grădina Ghetsemani, judecata, patimile, răstignirea şi înmormântarea lui Isus);

13. Învierea şi Înălţarea la cer a Domnului nostru Isus Cristos;

14. Coborârea Duhului Sfânt şi viaţa primelor comunităţi creştine;

15. Convertirea Sfântului Paul.

Catehism:

1. Despre Simbolul Credinţei;

2. Despre Poruncile lui Dumnezeu;

3. Despre Poruncile Bisericii;

4. Despre Sacramente;

5. Despre Rugăciune;

6. Despre păcat;

7. Despre virtuţi;

8. Rugăciunile cele mai importante;

Bibliografie: Mica Biblie, Ed. ARCB, 1987 (2004) şi Catehismul Romano-Catolic (Catehismul Mic), Editura ARCB.

Informaţii suplimentare:

Pr. Petre Chelaru: 0765/146940; 0747/212484; chelarupetru@hotmail.com.

Pr. Claudiu Robu: 0765/730087; 0721/349658; klausrobu@yahoo.com.

Pr. Petru Sebastian Tamaș: 0753.667.107; 0765.442.583; tamasps@yahoo.com.

Pr. Felix Roca: 0741/501481; 0769/288978 ; prfelixroca@gmail.com.

Secretariatul Liceului Pedagogic “Vasile Lupu”, aleea M. Sadoveanu, 46; cod. 700489 Iaşi, tel./fax 0232/219011

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *