Admitere în clasa a IX-a la liceul nostru, în 2014

admitere 2014Avantaje și facilități

Liceul Catolic ”Sf. Tereza a Pruncului Isus” din Iaşi funcţionează ca profil de teologie romano-catolică în cadrul Liceului Pedagogic “Vasile Lupu” din Iaşi.

Elevii beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile pe care le au elevii de la celelalte licee de stat;

Pe durata studiilor se oferă posibilitatea de cazare şi masă la Căminul “Xaverianum” administrat de Fundația ”Pro Educatione”.

Pentru elevii interni există o capelă, unde au posibilitatea să participe chiar zilnic la Sfânta Liturghie;

Elevilor li se oferă asistență spirituală din partea preoților catolici prezenți în școală și internat;

Disciplinele din modulul teologic oferă un bagaj amplu de cunoştinţe specifice domeniului care, alături de celelalte cunoștinţe, au menirea să contribuie la formarea integrală a personalității elevilor.

În timpul liber, se organizează activități de voluntariat, activităţi cu caracter artistic, sportiv sau de divertisment, deprinderi la intrumente muzicale etc.

Căminul “Xaverianum” dispune de o bibliotecă amplă şi de o sală de calculatoare, unde elevii pot găsi locul şi mijloacele unui studiu temeinic.

De asemenea, în cămin se află o sală de conferinţe, unde se organizează diferite întâlniri şi momente artistice şi distractive.

Elevii liceului au posibilitatea să intre în contact cu mediul universitar şi cultural din Iaşi, pentru a-și alege opțiunea în vederea continuării studiilor de după liceu.

Cine se poate înscrie

· Se pot înscrie băieţi şi fete care, anul acesta, vor absolvi clasa a VIII-a, având minimum media 9 la purtare şi care doresc să-şi continue formarea intelectuală, beneficiind şi de acţiunea Bisericii care are în vedere transmiterea valorilor creştine tinerelor generaţii.

· Înscrierile se fac la secretariatul Liceului Pedagogic “Vasile Lupu” din Iaşi.

· Pentru anul şcolar 2014-2015 sunt 28 de locuri pentru clasa a IX-a.

Care este calendarul admiterii

22-23 mai 2014: Eliberarea, de la şcoala unde elevii urmează clasa a VIII-a, a anexelor fişelor de înscriere pentru elevii sau absolvenţii care doresc să participe la probe de aptitudini;

26-27 mai 2014 (ora 12.00): Înscrierea pentru probele de aptitudini, la secretariatul Liceului Pedagogic „Vasile Lupu”;

28 mai 2014: Desfăşurarea probelor de aptitudini; elevii să aibă asupra lor cartea de identitate.

2 iunie 2014: Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini şi depunerea eventualelor contes-taţii la probele de aptitudini.

Deoarece pentru admitere se ia în calcul şi media generală de absolvire a claselor V-VIII, lista definitivă a elevilor admişi se va afişa după primirea de către liceu de la şcoala generală a rezultatelor obţinute de fiecare elev la absolvirea clasei a VIII-a şi participarea la Evaluarea Naţională.

29 iunie-2 iulie 2014 (ora 10.00): depunerea fișei de înscriere în original, fără opțiuni completate (se ia de la școala de proveniență;)

3 iulie 2014: Transmiterea de către comisia de admitere judeţeană a rezultatelor de la Evaluarea Naţională către Liceul Pedagogic, care a organizat probele de aptitudini;

4 iulie 2014: Calcularea mediei finale și afișarea listei cu elevii admiși la profilul teologic.

7 iulie 2014: Înapoierea fişelor de înscriere candidaţilor care nu au fost admişi, pentru a se putea înscrie la repartizarea computerizată la alte licee sau profiluri.

17-25 iulie 2014: Completarea dosarului de către cei admiși cu:

– Adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională;

– Foaie matricolă pentru clasele V-VIII (cu calculul mediei generale ).

Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă următoarele:

· Dosar cu șină;

· Cerere de înscriere tip (se ia de la Liceul Pedagogic)

· Anexa fişei de înscriere (se ia de la şcoala de provenienţă a elevului);

· Certificatul de naştere (original şi copie);

· Carte de identitate (pentru elev—original şi copie, iar pentru părinti copie);

· Adeverinţă medicală din care să reiasă vaccinările precum şi aviz epidemiologic de la medicul de familie;

· Copie după fişa medicală de la 0-14 ani, de la medicul de familie;

· Recomandare din partea părintelui paroh;

· La înscriere candidatul şi unul din părinţi vor semna o declaraţie precum că au luat la cunoştinţă de Regulamentul de ordine interioară al liceului și de purtatea uniformei.

Ce sunt probele de aptitudini

· Pentru admiterea la profilul teologic este necesară susţinerea probelor de apitudini.

· Probele de aptitudini constau într-o veri-ficare a cunoştinţelor religioase.

·  Această verificare se face:

– printr-un colocviu (probă orală), evaluat cu calificativ admis/respins;

– printr-o probă scrisă, cu durata de două ore, evaluată cu note de la 1 la 10.

Nota minimă de promovare a probei de aptitudini este 6.00.

Media finală de admitere se va calcula luând în considerare media generală obţinută la Evaluarea Naţională, media generală de absolvire a claselor V-VIII şi nota de la probele de aptitudini.

Care este tematica pentru proba de verificare a cunoştinţelor religioase?

Mica Biblie:

1. Dumnezeu, creatorul lumii; crearea omului;

2. Păcatul primilor oameni – consecinţe;

3. Perpetuarea păcatului (Cain şi Abel, Turnul Babel, Potopul);

4. Abraham, părintele credinţei (chemarea lui Abraham; încercarea credinţei acestuia prin jertfirea lui Isac; făgăduinţa primită de la Dumnezeu);

5. Istoria lui Iosif, fiul lui Iacob;

6. Istoria lui Moise (naşterea şi copilăria; chemarea lui de către Dumnezeu; eliberarea poporului ales din Egipt; legământul de la muntele Sinai);

7. Viaţa şi activitatea sfântului Ioan Botezătorul (vestirea şi naşterea lui Ioan; botezul lui Isus; moartea lui Ioan Botezătorul);

8. Naşterea şi copilăria lui Isus Cristos (Buna Vestire; naşterea Domnului; prezentarea la templu şi închinarea magilor; fuga în Egipt; viaţa lui la Nazaret);

9. Parabola fiului risipitor;

10. Parabola samariteanului milostiv;

11. Cina cea de Taină (Pregătirea cinei, spălarea picioarelor ucenicilor, instituirea Sfintei Euharistii);

12. Procesul şi moartea lui Isus Cristos (prinderea lui Isus în Grădina Ghetsemani, judecata, patimile, răstignirea şi înmormântarea lui Isus);

13. Învierea şi Înălţarea la cer a Domnului nostru Isus Cristos;

14. Coborârea Duhului Sfânt şi viaţa primelor comunităţi creştine;

15. Convertirea Sfântului Paul.

Catehism:

1. Despre Simbolul Credinţei;

2. Despre Poruncile lui Dumnezeu;

3. Despre Poruncile Bisericii;

4. Despre Sacramente;

5. Despre Rugăciune;

6. Despre păcat;

7. Despre virtuţi;

8. Rugăciunile cele mai importante;

Bibliografie: Mica Biblie, Ed. ARCB, 1987 (2004) şi Catehismul Romano-Catolic (Catehismul Mic), Editura ARCB.

Materia de pregătit se găsește și în format digital pe acest site la rubrica Admitere, tematica admiterii.

Informaţii suplimentare:

Pr. Petre Chelaru: 0765/146940; 0747/212484; chelarupetru@hotmail.com.

Pr. Claudiu Robu: 0765/730087; 0721/349658; klausrobu@yahoo.com.

Pr. Petru Sebastian Tamaș: 0753.667.107; 0765.442.583; tamasps@yahoo.com.

Pr. Felix Roca: 0741/501481; 0769/288978 ; prfelixroca@gmail.com.

Secretariatul Liceului Pedagogic “Vasile Lupu”, aleea M. Sadoveanu, 46; cod. 700489 Iaşi, tel. 0232/219011.

Site-ul profilului teologic: www.liceulcatoliciasi.ro.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *