Admitere în clasa a IX-a – 2011

p1050634Cine se poate înscrie?

Liceul Catolic din Iaşi nu este o instituţie de sine stătătoare, ci funcţionează ca profil de teologie romano-catolică în cadrul Şcolii Normale „Vasile Lupu” (Liceul Pedagogic) din Iaşi.

Profilul teologic, prezent printre celelalte profiluri (pedagogic şi filologic) ale Şcolii Normale „Vasile Lupu” din Iaşi, este destinat absolvenţilor de gimnaziu, băieţi şi fete, care au minimum media 9 la purtare şi doresc să-şi continue formarea intelectuală, beneficiind şi de acţiunea Bisericii care are în vedere transmiterea valorilor creştine tinerelor generaţii.

Pentru clasa a IX-a, în anul şcolar 2011-2012, sunt prevăzute 30 de locuri.

Înscrierile se fac la secretariatul Şcolii Normale „Vasile Lupu” din Iaşi, cu sediul în aleea Mihail Sadoveanu, nr. 46.

Ce sunt probele de aptitudini?

În vederea admiterii la acest profil se va susţine proba de aptitudini, care constă în verificarea cunoştinţelor biblice şi de catehism elementare.

Examinarea se va face printr-un interviu (o probă orală), evaluat cu calificativul admis/respins, şi printr-o probă scrisă, cu durata de două ore, evaluată cu note de la 1 la 10.

Nota minimă de promovare a probei de aptitudini este 6.00.

Media finală de admitere se va calcula luând în considerare media generală obţinută la Evaluarea Naţională, media generală de absolvire a claselor V-VIII şi nota de la proba de aptitudini.

Candidaţilor respinşi la proba de aptitudini li se înapoiază dosarele şi vor fi îndrumaţi să se înscrie la alte licee participând la repartizarea computerizată.

Care este calendarul admiterii?

9 mai – 3 iunie 2011: Şedinţe de instruire cu părinţii şi elevii, în şcoala unde urmează clasa a VIII-a, pentru prezentarea procedurilor de admitere şi a planului de şcolarizare;

24 mai 2011: Eliberarea, de la şcoala unde elevii urmează clasa a VIII-a, a anexelor fişelor de înscriere pentru elevii sau absolvenţii care doresc să participe la probe de aptitudini;

27-31 mai 2011: Înscrierea pentru probele de aptitudini, la secretariatul Şcolii Normale „Vasile Lupu”;

1-3 iunie 2011: Desfăşurarea probelor de aptitudini;

4 iunie 2011: Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini; depunerea eventualelor contestaţii la probele de aptitudini, acolo unde metodologia permite acest lucru;

Deoarece pentru admitere se ia în calcul şi media generală de absolvire a claselor V-VIII, lista definitivă a elevilor admişi se va afişa după primirea de către liceu de la şcoala generală a rezultatelor obţinute de fiecare elev la absolvirea clasei a VIII-a şi participarea la Evaluarea Naţională.

5 iunie 2011: Afişarea rezultatelor în urma contestaţiilor la probele de aptitudini;

15 iunie 2011: Actualizarea listelor candidaţilor declaraţi admişi la probele de aptitudini după încheierea anului şcolar (prin eliminarea candidaţilor corigenţi, repetenţi, cu situaţia neîncheiata sau exmatriculaţi);

27 iunie 2011: Transmiterea de către comisia de admitere judeţeană a rezultatelor de la Evaluarea Naţională, către Şcoala Normală, care a organizat probele de aptitudini;

28 iunie 2011: Validarea listei candidaţilor admişi la Şcoala Normală, profilul teologic.

30 iunie 2011: Candidaţii declaraţi respinşi la probele de aptitudini, sau care nu au fost admisi la liceele vocaţionale din lipsă de locuri, ridică, în data de 30 iunie 2011, fişele de înscriere de la Şcoala Normală, unde au susţinut probe de aptitudini, le depun la şcolile generale pe care le-au absolvit şi, în perioada prevăzută de calendarul admiterii, completeaza opţiuni la centrul de înscriere la care este arondată şcoala generală pe care au absolvit-o. Aceşti candidaţi participă la repartizarea computerizată.

Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă următoarele acte:

  • Anexa fişei de înscriere (se ia de la şcoala de provenienţă)
  • Certificatul de naştere (original şi copie);
  • Carte de identitate (pentru elev—original şi copie, iar pentru parinti—cel puţin copie)
  • Fişa medicală de la 0-14 ani  (copie)
  • Adeverinţă medicală cu vaccinări şi aviz epidemiolog în original;
  • Recomandare din partea părintelui paroh (în plic închis);
  • La înscriere candidatul şi unul din părinţi vor semna o declaraţie precum că au luat la cunoştinţă de Regulamentul de ordine interioară al liceului şi că sunt de acord să îl respecte.

Care este tematica pentru proba de verificare a cunoştinţelor religioase?

Mica Biblie:
1. Dumnezeu, creatorul lumii; crearea omului;
2. Păcatul primilor oameni – consecinţe;
3. Perpetuarea păcatului (Cain şi Abel, Turnul Babel, Potopul);
4. Abraham, părintele credinţei (chemarea lui Abraham; încercarea credinţei acestuia prin jertfirea lui Isac; făgăduinţa primită de la Dumnezeu);
5. Istoria lui Iosif, fiul lui Iacob;
6. Istoria lui Moise (naşterea şi copilăria; chemarea lui de către Dumnezeu; eliberarea poporului ales din Egipt; legământul de la muntele Sinai);
7. Viaţa şi activitatea sfântului Ioan Botezătorul (vestirea şi naşterea lui Ioan; botezul lui Isus; moartea lui Ioan Botezătorul);
8. Naşterea şi copilăria lui Isus Cristos (Buna Vestire; naşterea Domnului; prezentarea la templu şi închinarea magilor; fuga în Egipt; viaţa lui la Nazaret);
9. Parabola fiului risipitor;
10. Parabola samariteanului milostiv;
11. Cina cea de Taină (Pregătirea cinei, spălarea picioarelor ucenicilor, instituirea Sfintei Euharistii);
12. Procesul şi moartea lui Isus Cristos (prinderea lui Isus în Grădina Ghetsemani, judecata, patimile, răstignirea şi înmormântarea lui Isus);
13. Învierea şi Înălţarea la cer a Domnului nostru Isus Cristos;
14. Coborârea Duhului Sfânt şi viaţa primelor comunităţi creştine;
15. Convertirea Sfântului Paul.

Catehism:
1. Despre Simbolul Credinţei;
2. Despre Poruncile lui Dumnezeu;
3. Despre Poruncile Bisericii;
4. Despre Sacramente;
5. Despre Rugăciune;
6. Despre păcat;
7. Despre virtuţi;
8. Rugăciunile cele mai importante;
Bibliografie: Mica Biblie, Ed. ARCB, 1987 (2004) şi Catehismul Romano-Catolic (Catehismul Mic), Editura ARCB.

Informaţii suplimentare

Pr. Benone Lucaci: Tel/Fax 0332/407107 begin_of_the_skype_highlighting 0332/407107 end_of_the_skype_highlighting; Celular: 0765/795438begin_of_the_skype_highlighting 0765/795438 end_of_the_skype_highlighting; 0745/483376 begin_of_the_skype_highlighting 0745/483376end_of_the_skype_highlighting; benoluc@yahoo.it

Pr. Petre Chelaru: 0747/212484 begin_of_the_skype_highlighting 0747/212484 end_of_the_skype_highlighting;   0765/146940begin_of_the_skype_highlighting 0765/146940 end_of_the_skype_highlighting; chelarupetru@hotmail.com

Pr. Claudiu Robu: 0721/349658 begin_of_the_skype_highlighting 0721/349658 end_of_the_skype_highlighting; klausrobu@yahoo.com

Pr. Felix Roca: 0741/501481 begin_of_the_skype_highlighting 0741/501481 end_of_the_skype_highlighting; 0769/288978 begin_of_the_skype_highlighting0769/288978 end_of_the_skype_highlighting; prfelixroca@gmail.com;

Secretariatul Şcolii Normale “Vasile Lupu”, aleea M. Sadoveanu, 46; cod. 700489 Iaşi, tel. 0232/219011 begin_of_the_skype_highlighting 0232/219011end_of_the_skype_highlighting

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *