Catehism 2: Despre poruncile lui Dumnezeu

PARTEA A II-A

DESPRE PORUNCILE LUI DUMNEZEU

ŞI ALE BISERICII

  1. DESPRE PORUNCILE DE CĂPETENIE

112. Suntem datori a ţine poruncile?

Da, suntem datori a ţine poruncile, căci Isus Cristos a zis: «Dacă vrei să intri în viaţa veşnică, păzeşte poruncile».

113. Care sunt poruncile de căpetenie, ce cuprind în sine pe celelalte?

Poruncile de căpetenie ce cuprind în sine pe celelalte sunt: porunca dragostei către Dumnezeu şi porunca dragostei către aproapele.

114. Spune aceste două porunci aşa cum apar în Evanghelie.

«Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău şi din tot cugetul tău. Aceasta este cea mai mare şi cea dintâi poruncă. Iar a doua este asemenea acesteia: Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi».

115. Ce este dragostea către Dumnezeu?

Dragostea către Dumnezeu este o virtute suprafirească prin care îl iubim pe Dum­nezeu mai presus de orice, fiindcă El este vrednic de dragostea noastră.

116. Ce înseamnă a iubi pe Dumnezeu mai presus de orice?

A iubi pe Dumnezeu mai presus de orice înseamnă a-l iubi şi preţui pe Dumnezeu astfel încât să fim gata a pierde orice mai degrabă decât să-1 supărăm.

117. Cum cunoaştem că-l iubim pe Dum­nezeu?

Cunoaştem că-l iubim pe Dumnezeu atunci când facem ceea ce-i place lui: când îi ţinem poruncile.

118. Ce este dragostea către aproapele?

Dragostea către aproapele este o virtute suprafirească prin care îl iubim pe aproa­pele nostru ca pe noi înşine, din dragoste către Dumnezeu.

119. Cine este aproapele nostru?

Aproapele nostru este orice om, fără deosebire de religie şi naţionalitate, chiar şi vrăjmaşii noştri.

120. Când îl iubim pe aproapele nostru ca pe noi înşine?

Îl iubim pe aproapele nostru ca pe noi înşine când facem pentru el ceea ce voim să facă şi alţii pentru noi.

121. De ce trebuie să-l iubim pe aproapele nostru?

Trebuie să-l iubim pe aproapele nostru:

1.  pentru că Dumnezeu ne porunceşte aceasta;

2.  pentru că aşa ne-a învăţat Isus Cristos prin pilda şi învăţătura sa,

3. pentru că toţi oamenii sunt făcuţi după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, sunt fraţi cu Cristos şi fiii aceluiaşi Pă­rinte ceresc.

  1. DESPRE PORUNCILE LUI DUMNEZEU ÎN GENERAL

122. Unde este cuprinsă mai pe larg porun­ca dragostei către Dumnezeu şi către aproapele?

Porunca dragostei către Dumnezeu şi către aproapele este cuprinsă mai pe larg în cele zece porunci ale lui Dumnezeu, numite decalog.

123. Spune cele zece porunci ale lui Dum­nezeu.

Cele zece porunci ale lui Dumnezeu sunt:

1. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău; să nu ai alţi dumnezei în afară de mine; să nu-ţi faci chip cioplit ca să te închini lui.

2. Să nu iei numele Domnului Dumneze­ului tău în zadar.

3. Adu-ţi aminte să sfinţeşti ziua Dom­nului.

4. Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, ca să-ţi fie bine şi să trăieşti mult pe pământ.

5. Să nu ucizi.

6. Să nu faci fapte necurate.

7. Să nu furi.

8. Să nu mărturiseşti strâmb împotriva aproapelui tău.

9. Să nu pofteşti femeia aproapelui tău.

10. Să nu pofteşti casa aproapelui tău şi nici un lucru ce este al lui.

  1. DESPRE PORUNCA ÎNTÂI A LUI DUMNEZEU

124. Ce ne porunceşte Dumnezeu prin porunca întâi?

Prin porunca întâi Dumnezeu ne porun­ceşte să-i dăm cinstirea cuvenită numai lui.

125. Care este cinstirea cuvenită numai lui Dumnezeu?

Cinstirea cuvenită numai lui Dumnezeu este închinarea sau adoraţia, prin care îl recunoaştem drept Stăpânul nostru su­prem.

126. Cum îl cinstim pe Dumnezeu?

Îl cinstim pe Dumnezeu mai cu seamă prin credinţă, nădejde şi dragoste.

127. Ce este credinţa în Dumnezeu?

Credinţa în Dumnezeu este o virtute suprafirească prin care primim ca adevă­rate toate câte ni le-a descoperit Dum­nezeu şi le învaţă sfânta Biserică a lui Isus Cristos.

128. Ce este nădejdea în Dumnezeu?

Nădejdea în Dumnezeu este o virtute suprafirească prin care aşteptăm cu mare

«încredere  toate  câte  ni  le-a  făgăduit Dumnezeu pentru meritele lui Isus Cris­tos.

129. Ce este dragostea faţă de Dumnezeu?

Dragostea faţă de Dumnezeu este o virtute suprafirească prin care îl preţuim pe Dumnezeu mai presus de orice, astfel încât mai degrabă am pierde toate decât să-1 supărăm.

130. Cine păcătuieşte împotriva poruncii întâi?

Împotriva poruncii întâi păcătuiesc aceia care nu au credinţă sau nădejde în Dum­nezeu şi aceia care nu-l iubesc şi nu i se închină.

131. Cine mai păcătuieşte împotriva porun­cii întâi?

Împotriva poruncii întâi mai păcătuiesc:

1.  aceia care cred în descântece şi super­stiţii, care ghicesc în cărţi, în palmă sau cafea;

2.  aceia care fac vrăjitorii;

3.  aceia care necinstesc locuri, persoane sau lucruri sfinţite lui Dumnezeu.

132. Ce ne învaţă Biserica despre cultul sfinţilor?

Biserica ne învaţă că este bine şi folositor să-i cinstim pe sfinţi şi să-i chemăm în

ajutor.

133. Ce deosebire este între cinstirea dată -lui Dumnezeu şi cinstirea dată sfin­ţilor?

Pe Dumnezeu îl cinstim pentru că El este Creatorul şi Stăpânul nostru suprem; iar pe sfinţi, pentru că sunt slujitorii şi prie­tenii lui Dumnezeu. Pe Dumnezeu îl cinstim pentru sine însuşi, iar pe sfinţi, pentru darurile pe care le-au primit de la Dumnezeu.

134. Ce deosebire este între rugăciunile făcute lui Dumnezeu şi rugăciunile făcute sfinţilor?

Lui Dumnezeu ne rugăm ca să ne ajute prin atotputernicia sa, iar sfinţilor ne rugăm ca ei să se roage şi să mijlocească pentru noi la Dumnezeu.

135. Dintre sfinţi pe cine trebuie să cinstim în chip deosebit?

Dintre sfinţi trebuie să o cinstim în chip deosebit pe preasfânta şi preacurata Fecioară Maria, Maica lui Dumnezeu.

  1. DESPRE PORUNCA A DOUA A LUI DUMNEZEU

136. Ce ne opreşte Dumnezeu prin porunca a doua?

Prin porunca a doua Dumnezeu ne opreş­te să-i necinstim numele.

137. Cine necinsteşte numele lui Dum­nezeu?

Necinstesc numele lui Dumnezeu:

1. aceia care rostesc în zadar numele lui Dumnezeu;

2. aceia care hulesc, adică batjocoresc numele lui Dumnezeu;

3. aceia care jură strâmb;

4. aceia care nu-şi îndeplinesc făgăduin­ţele făcute lui Dumnezeu.

  1. DESPRE PORUNCA A TREIA A LUI DUMNEZEU

138. Ce ne porunceşte Dumnezeu prin porunca a treia?

Prin porunca a treia Dumnezeu ne po­runceşte să sfinţim ziua Domnului.

139. Care este ziua Domnului?

În Vechiul Testament ziua Domnului era sâmbăta, iar în Noul Testament este duminica.

140. Ce ne porunceşte Biserica să facem spre a sfinţi ziua Domnului?

Spre a sfinţi ziua Domnului, Biserica ne porunceşte să ascultăm cu evlavie o sfân­tă Liturghie întreagă şi ne opreşte de la muncile servile, dacă nu suntem scutiţi dintr-un motiv grav.

141. Ce mai putem face pentru a sfinţi ziua Domnului?

Mai putem sfinţi ziua Domnului ascul­tând predica şi învăţătura catehismului, luând parte la celelalte slujbe bisericeşti, mergând îa spovadă şi la sfânta împăr­tăşanie, citind cărţi sfinte, mai ales Sfânta Evanghelie, făcând fapte de iubire faţă de aproapele.

  1. DESPRE PORUNCA A PATRA A LUI DUMNEZEU

142. Ce ne porunceşte Dumnezeu prin porunca a patra?

Prin porunca a patra Dumnezeu porun­ceşte copiilor să-i cinstească, să-i iubească şi să-i asculte pe părinţi, părinţilor să-şi iubească copiii, supuşilor să-i cinstească, să-i iubească şi să-i asculte pe mai marii lor, iar celor mai mari, să se îngrijească de binele supuşilor lor.

143. De ce trebuie copiii să-i asculte, să-i cinstească şi să-i iubească pe părinţii lor?

Copiii trebuie să-i cinstească, să-i iubeas­că şi să-i asculte pe părinţii lor:

1. pentru că aşa porunceşte Dumnezeu;

2. pentru că părinţii îl reprezintă pe Dumnezeu;

3. din recunoştinţă pentru binefacerile pri­mite de la ei.

144. Care este răsplata copiilor care îşi îndeplinesc îndatoririle faţă de pă­rinţi?

Răsplata copiilor care îşi îndeplinesc îndatoririle faţă de părinţi este binecuvântarea lui Dumnezeu în lumea aceasta şi viaţa fericită în lumea cealaltă.

145. Care copii păcătuiesc împotriva porun­cii a patra?

Împotriva poruncii a patra păcătuiesc copiii:

1. care  îşi  dispreţuiesc  şi  batjocoresc părinţii sau se ruşinează de ei;

2. care se poartă rău cu ei şi-i supără;

3. care nu ascultă de părinţi sau îi ascultă cu neplăcere;

4. care nu se roagă lui Dumnezeu pentru părinţi;

5. care nu-i ajută la nevoie şi la bătrâ­neţe.

146. Care este pedeapsa copiilor care nu-şi îndeplinesc îndatoririle faţă de pă­rinţi?

Pedeapsa copiilor care nu-şi îndeplinesc îndatoririle faţă de părinţi este blestemul lui Dumnezeu pe lumea aceasta şi pe­deapsa veşnică pe lumea cealaltă.

147. Pe cine trebuie să mai cinstim în afară de părinţi?

În afară de părinţi, trebuie să-i mai cin­stim pe tutori, autorităţile bisericeşti şi cele civile.

148. Care sunt îndatoririle părinţilor faţă de copii?

Îndatoririle părinţilor faţă de copii sunt de a-i creşte în frica lui Dumnezeu, a-i hrăni, a-i dojeni, a le da pildă bună şi a se ruga lui Dumnezeu pentru ei.

  1. DESPRE PORUNCA A CINCEA A LUI DUMNEZEU

149. Ce opreşte Dumnezeu prin porunca a cincea?

Prin porunca a cincea Dumnezeu opreşte omorul şi vătămarea trupului nostru şi aî aproapelui nostru.

150. În ce chip putem vătăma trupul aproa­pelui nostru?

Putem vătăma trupuî aproapelui nostru prin bătaie, rănire şi prin orice rău făcut împotriva vieţii sau sănătăţii Sui.

151. Dumnezeu interzice numai să vătămăm trupul aproapelui nostru?

Dumnezeu interzice şi tot ce poate duce la acest păcat, precum: ura, mânia, cear­ta, înjurăturile şi altele asemenea.

152. Cine păcătuieşte împotriva trupului şi a vieţii proprii?

Împotriva trupului şi a vieţii lor păcătu­iesc aceia:

1. care se sinucid, sau se pun fără nece­sitate în primejdie de moarte;

2. care îşi slăbesc sănătatea, sau îşi scur­tează viaţa prin desfrâu, prin necumpătare la mâncare şi băutură şi altele.

153. Ce ne mai opreşte Dumnezeu prin porunca a cincea?

Prin porunca a cincea Dumnezeu ne mai opreşte să facem vreun rău sau vreo pagubă sufletului aproapelui nostru.

154. În ce chip putem face rău sufletului aproapelui nostru?

Putem face rău sufletului aproape lui nostru prin scandal, sau sminteală, atunci când prin vorbe sau fapte dăm prilej aproapelui să păcătuiască.

  1. DESPRE PORUNCILE A ŞASEA ŞI A NOUA ALE LUI DUMNEZEU

155. Ce opreşte Dumnezeu prin porunca a şasea?

Prin porunca a şasea Dumnezeu opreşte:

1. orice privire, vorbă, sau faptă necurată prin care omul îşi stârneşte sau îşi împli­neşte o plăcere necurată;

2.  orice l-ar duce pe om la fapte necu­rate.

156. Ce-l duce pe om la fapte necurate?

Omul este dus la fapte necurate de:

1.  curiozitatea de a vedea;

2.  prieteniile rele;

3.  necumpătarea în mâncare şi băutură;

4.  citirea cărţilor imorale;

5.  lene;

6.  prietenia greşit înţeleasă cu persoane de alt sex; întâlnirile ascunse, sau în timp de noapte.

157. Este necuraţia totdeauna păcat de moarte?

Orice păcat de necurăţie făcut cu ştiinţă şi voinţă, singur sau cu alţii, este totdea­una păcat de moarte.

158. Ce trebuie să facă acela care se îndo­ieşte dacă vreo faptă este împotriva curăţiei?

Acela care se îndoieşte dacă vreo faptă este împotriva curăţiei trebuie să-1 întrebe pe duhovnic, iar până atunci să se fereas­că de ea.

159. Ce ne porunceşte Dumnezeu prin porunca a şasea?

Prin porunca a şasea Dumnezeu ne po­runceşte să fim curaţi în toate vorbele şi faptele noastre.

160. Ce interzice Dumnezeu prin porunca a noua?

Prin porunca a noua Dumnezeu interzice toate gândurile şi poftele necurate.

161. Gândurile şi poftele necurate sunt întotdeauna păcate de moarte?

Gândurile şi poftele necurate pe care omul le are fără voie nu sunt păcate de moarte, însă dacă se opreşte de bunăvoie cu plăcere la astfel de gânduri şi pofte necurate, atunci face păcat mare, adică de moarte.

162. Cum trebuie să ne părim de gânduri, pofte şi fapte necurate?

Trebuie să ne păzim de gânduri, pofte şi fapte necurate fugind de orice le-ar putea prilejui.

163. Ce ne porunceşte Dumnezeu prin porunca a noua?

Prin porunca a noua Dumnezeu ne po­runceşte să fim curaţi în toate gândurile şi dorinţele noastre.

  1. DESPRE PORUNCILE A ŞAPTEA Şl A ZECEA ALE LUI DUMNEZEU

164. Ce interzice Dumnezeu prin porunca a şaptea?

Prin porunca a şaptea Dumnezeu inter­zice furtul, înşelăciunea, camătă şi orice faptă prin care aducem pagubă aproapelui nostru.

165. Cine păcătuieşte prin furt?

Prin furt păcătuiesc nu numai hoţii sau tâlharii, ci şi:

1.  aceia care îndeamnă sau ajută pe alţii să fure;

2.  aceia care cu ştiinţă cumpără lucruri furate;

3.  aceia care nu înapoiază lucrurile fu­rate;

4.  aceia care nu-şi plătesc datoriile.

166. Ce trebuie să facă cel care are un lucru străin sau a făcut cuiva o pa­gubă?

Cel care are un lucru străin trebuie să-1 dea înapoi, iar cine a făcut o pagubă sau stricăciune trebuie să o îndrepte, pe cât îi este cu putinţă, altfel nu poate dobândi iertare de la Dumnezeu, nici dezlegarea păcatelor de la preot.

167. Ce interzice Dumnezeu prin porunca a zecea?

Prin porunca a zecea Dumnezeu ne inter­zice să poftim pe nedrept un bun al a-proapelui nostru.

  1. DESPRE PORUNCA A OPTA A LUI DUMNEZEU

168. Ce opreşte Dumnezeu prin porunca a opta?

Prin porunca a opta Dumnezeu opreşte a mărturisi strâmb împotriva aproapelui, adică a spune la judecată împotriva a-proapelui ceea ce nu este adevărat.

169. Ce mai opreşte Dumnezeu prin porun­ca a opta?

Prin  porunca  a   opta  Dumnezeu  mai opreşte:

1.  minciuna şi ipocrizia sau făţărnicia;

2.  vorbirea de rău sau defăimarea;

3.  clevetirea sau calomnia.

170. Ce trebuie să facă acela care prin minciună, vorbire de rău sau calomnie a pricinuit pagubă aproapelui său?

Acela care prin minciună, vorbire de rău sau calomnie a pricinuit pagubă aproa­pelui său trebuie să în drepte tot răul pricinuit, pe cât este cu putinţă, căci altfel nu poate primi dezlegarea de păcate.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *