Catehism 1: Despre simbolul credinţei

INTRODUCERE

1. Eşti creştin?

Da, sunt creştin prin harul lui Dumnezeu.

2. Cine este creştin adevărat?

Creştin adevărat este acela care, fiind botezat, crede şi mărturiseşte învăţătura creştină.

3. Ce este învăţătura creştină?

Învăţătura creştină este învăţătura lui Cristos, pe care au predicat-o Apostolii şi o învaţă Sfânta Biserică.

4. Unde este cuprinsă pe scurt învăţătura creştină?

Învăţătura creştină este cuprinsă pe scurt în catehism.

5. Este necesar să cunoaştem catehismul?

Da, este necesar, deoarece ne ajută să-1 cunoaştem pe Dumnezeu şi să îl slujim, pentru mântuirea noastră.

6. Câte părţi cuprinde catehismul?

Catehismul cuprinde patru părţi:

1. Despre Simbolul credinţei

2. Despre porunci

3. Despre sacramente

4. Despre rugăciune.

PARTEA I

DESPRE SIMBOLUL CREDINŢEI

DESPRE SIMBOLUL CREDINŢEI ÎN GENERAL

7. Unde este cuprins pe scurt ceea ce tre­buie să credem?

Ceea ce trebuie să credem este cuprins pe scurt în cele douăsprezece articole ale Simbolului credinţei, sau al Apostolilor.

8. Spune Simbolul Apostolilor.

1.  Cred în Dumnezeu, Tatăl atotputernicul, creatorul cerului şi al pământului;

2.  şi în Isus Cristos, Fiul său unic, Domnul nostru;

3.  care s-a zămislit de la Duhul Sfânt, s-a născut din Maria Fecioara;

4.  a pătimit sub Ponţiu Pilat, s-a răstignit, a murit şi s-a îngropat;

5.  s-a coborât în iad, a treia zi a înviat din morţi;

6.  s-a suit la ceruri, şade de-a dreapta lui Dumnezeu, Tatăl atotputernicul,

7.  de unde are să vină să judece pe vii şi pe morţi.

8.   Cred în Duhul Sfânt;

9.   sfânta Biserică catolică, împărtăşirea sfinţilor;

10.  iertarea păcatelor;

11.  învierea morţilor;

12.  viaţa veşnică. Amin.

DESPRE DUMNEZEU

9. Cine este Dumnezeu?

Dumnezeu este duh desăvârşit, Creatorul cerului şi al pământului.

10. Pentru ce spunem că Dumnezeu este duh?

Spunem că Dumnezeu este duh pentru că este o fiinţă care are minte şi voinţă, dar nu are trup, şi de aceea nu-1 putem vedea.

11. Pentru ce spunem că Dumnezeu este desăvârşit?

Spunem că Dumnezeu este desăvârşit pentru că El are toate însuşirile cele bune, fără număr şi fără măsură.

12. Cum este Dumnezeu?

Dumnezeu este veşnic, prezent pretutin­deni, atotştiutor, atotputernic, sfânt, drept.

13. Pentru ce spunem că Dumnezeu e veşnic?

Spunem că Dumnezeu este veşnic pentru că El nu are început şi nici nu va avea sfârşit.

14. Unde este Dumnezeu?

Dumnezeu este pretutindeni: în cer, pe pământ şi în tot locul.

15. Ştie şi vede Dumnezeu totul?

Dumnezeu este atotştiutor: El ştie şi vede totul, chiar şi gândurile.

16. Poate Dumnezeu să facă totul?

Dumnezeu este atotputernic: El poate face tot ce voieşte.

17. Este Dumnezeu sfânt?

Dumnezeu este sfânt: El iubeşte binele şi urăşte răul.

18. Este Dumnezeu drept?

Dumnezeu este drept; El răsplăteşte binele şi pedepseşte răul.

DESPRE SFÂNTA TREIME

19. Câte persoane sunt în Dumnezeu?

În Dumnezeu sunt trei persoane: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt.

20. Este fiecare persoană Dumnezeu ade­vărat?

Fiecare persoană este Dumnezeu ade­vărat.

21. Sunt mai mulţi Dumnezei?

Cele trei persoane sunt numai un singur Dumnezeu.

22. Cum se numeşte misterul unui singur Dumnezeu în trei persoane?

Misterul unui singur Dumnezeu în trei persoane se numeşte Sfânta Treime.

23. Ce numim mister?

Numim mister orice adevăr descoperit nouă de Dumnezeu şi pe care ml-l putem pricepe cu mintea noastră.

24. Prin ce semn ne arătăm credinţa în Sfânta Treime?

Ne arătăm credinţa în Sfânta Treime prin semnul sfintei Cruci.

DESPRE FACEREA LUMII

25. Cine a făcut lumea?

Dumnezeu a făcut lumea: cerul şi pămân­tul şi toate câte sunt în ele.

26. Din ce a făcut Dumnezeu lumea?

Dumnezeu a făcut lumea din nimic.

27. Se îngrijeşte Dumnezeu de lume?

Dumnezeu se îngrijeşte de lume: El o cârmuieşte şi o păstrează.

28. Cum se numeşte grija lui Dumnezeu faţă de lume?

Grija lui Dumnezeu faţă de lume se numeşte pronie, sau providenţă dumneze­iască.

DESPRE ÎNGERI

29. Dumnezeu a făcut numai lumea vă­zută?

Afară de lumea văzută, Dumnezeu a făcut şi multe duhuri, pe care le numim îngeri.

30. Cum erau îngerii, când i-a făcut Dum­nezeu?

Toţi îngerii erau buni şi fericiţi.

31. Au rămas toţi îngerii buni şi fericiţi?

Nu toţi îngerii au rămas buni şi fericiţi: unii au păcătuit şi de aceea au fost arun­caţi în iad.

32. Cum se numesc îngerii care ne păzesc?

Îngerii care ne păzesc se numesc îngeri păzitori.

33. Ce fac îngerii păzitori pentru noi?

Îngerii păzitori ne apără sufletul şi trupul, se roagă pentru noi şi ne îndeamnă la bine.

34. Cum se numesc îngerii care au păcă­tuit?

Îngerii care au păcătuit sunt numiţi voii, sau duhuri necurate.

DESPRE CEI DINTÂI OAMENI ŞI DESPRE PĂCATUL STRĂMOŞESC

35. Cum se numeau cei dintâi oameni?

Cei dintâi oameni se numeau Adam şi . Eva.

36. Cum l-a făcut Dumnezeu pe Adam?

Dumnezeu l-a făcut pe Adam din pă­mânt, i-a dat suflet nemuritor şi l-a aşezat în raiul pământesc, sau paradis.

37. Din ce este compus omul?

Omul este compus din trup şi suflet ne­muritor, care este creat după asemănarea lui Dumnezeu.

38. Pentru ce 1-a făcut Dumnezeu pe om?

Dumnezeu l-a făcut pe om ca omul să-l cunoască, să-l iubească, să-i slujească, şi astfel să dobândească viaţa veşnică.

39. Cum erau la început cel dintâi oameni?

Cei dintâi oameni erau la început buni: ei erau sfinţi şi drepţi

40. Au rămas Adam şi Eva buni?

Adam şi Eva n-au rămas buni; ei păcătuit şi au fost alungaţi din paradis.

41. Ce păcat au făcut Adam şi Eva?

Adam şi Eva au mâncat din pomul oprit, neascultând de porunca lui Dumnezeu.

42. A dăunat acest păcat numai lui Adam şi Evei?

Acest păcat nu a dăunat numai lui Adam şi Evei, ci a trecut la toţi oamenii.

43. Cum se numeşte acest păcat?

Acest păcat se numeşte păcatul strămo­şesc sau originar.

44. Ce s-ar fi întâmplat cu oamenii dacă Dumnezeu n-ar fi avut milă de ei?

Dacă Dumnezeu n-ar fi avut milă de oameni, nici un om nu s-ar fi putut mân­tui.

45. Cum a avut Dumnezeu milă de oa­meni?

Dumnezeu a avut milă de oameni făgă­duind şi trimiţând un Mântuitor.

DESPRE MÂNTUITOR (Art. II al Simbolului)

46. Cine este Mântuitorul sau Mesia?

Mântuitorul sau Mesia este Fiul unic al lui Dumnezeu, Domnul nostru Isus Cris­tos.

47. Pentru ce Isus Cristos se numeşte Domnul nostru?

Isus Cristos se numeşte Domnul nostru pentru că El ne-a creat şi ne-a răscum­părat din păcate prin Sângele său.

DESPRE ÎNTRUPAREA FIULUI LUI DUMNEZEU

(Art. III al Simbolului)

48. De la cine a primit Fiul lui Dumnezeu firea omenească?

Fiul lui Dumnezeu a primit firea ome­nească de la Sfânta Fecioară Maria prin puterea Duhului Sfânt.

49. Cum se numeşte acest mister?

Acest mister se numeşte întruparea Fiu­lui lui Dumnezeu.

50. Cam este numită pentru aceasta Sfân­ta Fecioară Maria?

Sfânta Fecioară Maria mai este numită Maica lui Dumnezeu sau Născătoarea de

Dumnezeu.

51. Ce  credem despre Isus Cristos în legătură eu misterul întrupării?

Credem că Isus Cristos este totodată Dumnezeu adevărat şi om adevărat.

52. Câte naturi sau firi sunt în Isus Cristos?

În Isus Crisîos sunt două firi sau naturi; natura dumnezeiască, pentru că este Dumnezeu şi natura omenească, pentru că este om.

53. Câte persoane sunt în Isus Cristos?

În Isus Cristos este o singură persoană: persoana dumnezeiască.

54. A avut Isus Cristos, ca om, şi un tată?

Isus Cristos, ca om, nu a avut tată.

55. Cine a fost Sfântul Iosif?

Sfântul Iosif n-a fost tatăl, ci numai pur­tătorul de grijă al lui Isus Cristos şi soţul feciorelnic al sfintei Fecioare Maria.

56. Unde s-a născut Isus Cristos?

Isus Cristos s-a născut la Betleem, într-un grajd sărac.

57. Când sărbătorim naşterea lui Isus Cristos?

Sărbătorim naşterea lui Isus Cristos în ziua de Crăciun, la 25 decembrie.

58. Unde a trăit Isus în tinereţea sa?

În tinereţea sa, Isus a trăit la Nazaret şi a fost supus părinţilor săi.

59. Ce s-a întâmplat când Isus era de treizeci de ani?

Când era de treizeci de ani, Isus Cristos a fost botezat de sfântul Ioan Botezătorul în râul Iordan.

60. Ce a făcut Isus după ce a fost botezat?

După ce a fost botezat, Isus şi-a ales doisprezece apostoli, a început să predice Evanghelia şi a făcut multe minuni.

61. Spune câteva minuni făcute de Isus Cristos!

Isus a prefăcut apa în vin la nunta din Cana, a săturat cinci mii de oameni numai cu cinci pâini, a vindecat bolnavi, a înviat morţi.

DESPRE PATIMA, MOARTEA, ÎNVIEREA ŞI ÎNĂLŢAREA LA CER A LUI ISUS CRISTOS (Art. IV, V şi VI ale Simbolului)

62. Ce a pătimit Isus Cristos?

Isus Cristos a asudat sânge pe muntele Măslinilor, a fost biciuit, încoronat cu spini şi răstignit pe cruce,pe care a murit.

63. A pătimit Isus Cristos ca Dumnezeu sau ca om?

Isus Cristos nu putea pătimi ca Dum­nezeu; a pătimit numai ca om.

64. Unde a fost răstignit Isus Cristos?

Isus Cristos a fost răstignit pe muntele Golgota, aproape de Ierusalim, în Vi­nerea Mare.

65. Pentru ce a pătimit Isus Cristos?

Isus Cristos a pătimit ca să ne răscum­pere din păcate şi să ne facă fericiţi în veci.

66. Ce s-a întâmplat după moartea lui Isus Cristos?

După moartea lui Isus Cristos, trupul lui a fost luat jos de pe cruce şi îngropat, iar sufletul lui s-a coborât în limb, unde sufletele celor drepţi aşteptau timpul mântuirii.

67. A rămas trupul Iui Isus Cristos în mormânt?

Trupul lui Isus Cristos n-a rămas în mor­mânt, ci a treia zi a înviat din morţi cu mare slavă.

68. Când   sărbătorim învierea lui  Isus Cristos?

Sărbătorim învierea lui Isus Cristos în ziua de Paşti.

69. Ce s-a întâmplat la patruzeci de zile după învierea Iui Isus Cristos?

La patruzeci de zile după înviere, Isus Cristos s-a înălţat la cer.

DESPRE JUDECATA PARTICULARĂ ŞI JUDECATA UNIVERSALĂ (Art. VII al Simbolului)

70. Când va veni din nou Isus Cristos?

Isus Cristos va veni din nou la sfârşitul lumii ca să judece pe toţi oamenii: pe cei buni şi pe cei răi.

71. Despre ce vor fi judecaţi oamenii?

Oamenii vor fi judecaţi despre toate gândurile, cuvintele şi faptele lor.

72. Ce se va întâmpla după judecată?

După judecată cei răi vor merge în iad, iar cei buni, în cer.

73. Mai  este şi altă judecată afară de judecata de pe urmă, sau universală?

Afară de judecata de pe urmă, sau uni­versală, mai este şi judecata particulară, la care va fi judecat fiecare om îndată după moartea sa.

74. Unde se duce sufletul după judecata particulară?

După judecata  particulară,  sufletul  se duce în cer, sau în iad, sau în purgator.

75. Ce este cerul?

Cerul este locul de fericire veşnică şi desăvârşită.

76. Care suflete merg în cer?

În cer merg sufletele acelora care mor în stare de har sfinţitor şi sunt curate de toate păcatele şi de pedepsele lor.

77. Ce este iadul?

Iadul e locul de suferinţă veşnică.

78. Care suflete merg în iad?

În iad merg sufletele acelora care mor în stare de păcat de moarte.

79. Ce este purgatorul?

Purgatorul este locul de suferinţe vremel­nice.

80. Care suflete merg în purgator?

În purgator merg sufletele acelora care mor cu păcate lesne iertătoare, sau care n-au ispăşit pe pământ pedeapsa pentru păcatele iertate.

DESPRE DUHUL SFÂNT (Art. VIII al Simbolului)

81. Cine este Duhul Sfânt?

Duhul Sfânt este a treia persoană a Sfin­tei Treimi, Dumnezeu adevărat ca şi Tatăl şi Fiul.

82. De la cine purcede Duhul Sfânt?

Duhul Sfânt purcede din veci de la Tatăl şi de la Fiul.

83. Ce haruri ne dă Duhul Sfânt?

Duhul Sfânt ne sfinţeşte şi ne ajută să putem face binele şi să fugim de rău.

84. Când a trimis Dumnezeu Bisericii pe Duhul Sfânt?

Dumnezeu a trimis Bisericii pe Duhul Sfânt zece zile după înălţarea la cer a lui Isus Cristos, când apostolii erau în Ieru­salim.

85. Când sărbătorim coborârea Duhului Sfânt?

Sărbătorim coborârea Duhului Sfânt în ziua de Rusalii.

DESPRE BISERICĂ ŞI ÎMPĂRTĂŞIREA SFINŢILOR

(Art. IX al Simbolului)

86. Ce este Biserica?

Biserica este comunitatea tuturor credin­cioşilor de pe pământ, uniţi între ei prin aceeaşi credinţă şi aceleaşi sacramente, sub conducerea Papei şi a episcopilor în unire cu el.

87. Cine a întemeiat Biserica?

Isus Cristos a întemeiat Biserica.

88. Cine a fost cel dintâi cap al Bisericii?

Sfântul Petru a fost cel dintâi cap al Bisericii.

89. Cine este urmaşul Sfântului Petru şi capul văzut al Bisericii?

Urmaşul Sfântului Petru şi capul văzut al Bisericii lui Isus Cristos este Papa de la Roma.

90. Cine sunt urmaşii celorlalţi Apostoli?

Urmaşii celorlalţi Apostoli sunt episcopii.

91. Cine sunt preoţii?

Preoţii sunt ajutătorii episcopilor.

92. Poate greşi Biserica atunci când ne în­vaţă lucruri ce privesc credinţa?

Biserica, şi chiar Papa singur, nu pot greşi când ne învaţă lucruri ce privesc credinţa şi moravurile, adică sunt infailibili.

93. Cum este adevărata Biserică a lui Isus Cristos?

Adevărata Biserică a lui Isus Cristos este una, sfântă, catolică şi apostolică.

94. Ce înţelegem prin cuvintele Simbolului apostolic: «împărtăşirea Sfinţilor»?

Prin cuvintele «împărtăşirea Sfinţilor» înţelegem unirea care există între toţi membrii Bisericii aflaţi în cer, în purgator şi pe pământ.

95. Cum suntem uniţi cu sfinţii din cer?

Suntem uniţi cu sfinţii din cer prin rugă­ciunile noastre către ei şi prin harurile pe care ei ni le dobândesc de la Dumnezeu.

96. Cum suntem uniţi cu sufletele din purgator?

Suntem uniţi cu sufletele din purgator prin rugăciunile şi prin faptele bune pe care le facem în scopul de a le uşura suferinţele.

97. Cum sunt uniţi între ei credincioşii de pe pământ?

Credincioşii de pe pământ sunt uniţi între ei prin faptul că iau parte cu toţii la bunurile duhovniceşti ale Bisericii.

DESPRE IERTAREA PĂCATELOR (Art. X al Simbolului)

98. Când face omul un păcat?

Omul face un păcat când calcă cu ştiinţă şi voinţă o poruncă a lui Dumnezeu sau a Bisericii.

99. Ce porunci trebuie să păzim?

Noi trebuie să păzim toate poruncile lui Dumnezeu şi ale Bisericii.

100. În câte feluri se face un păcat?

Un păcat se poate face cu gândul, cuvân­tul, fapta şi omisiunea.

101. Sunt toate păcatele deopotrivă de mari?

Nu toate păcatele sunt deopotrivă de mari: unele sunt mari, sau de moarte,iar altele sunt mici, sau lesne-iertătoare.

102. Păcatul de moarte este un rău mare?

Păcatul de moarte este cel mai mare rău, pentru că prin el omul pierde harul sfinţitor şi se face vrednic de pedeapsa veş­nică a iadului.

103. Trebuie multe păcate de moarte ca să ne facem vrednici de pedeapsa veşnică a iadului?

Ca să ne facem vrednici de pedeapsa veşnică a iadului este de ajuns un singur păcat de moarte.

104. Când face omul un păcat de moarte?

Omul face un păcat de moarte când calcă o poruncă a lui Dumnezeu sau a Bisericii în lucru mare, cu ştiinţă şi voinţă deplină.

105. Când face omul un păcat lesne-ier­tător?

Omul face un păcat Iesne-iertător când calcă o poruncă a lui Dumnezeu sau a Bisericii în lucru mic, ori în lucru mare, dar fără ştiinţă sau voinţă deplină.

106. Pot fi iertate toate păcatele în Biserica lui Isus Cristos?

În Biserica lui Isus Cristos pot fi iertate toate păcatele, prin Botez sau prin Pocă­inţă.

107. Care păcate se iartă prin Botez?

Prin Botez se iartă păcatul strămoşesc şi toate păcatele făcute înainte de Botez.

108. Care păcate se iartă prin Pocăinţă?

Prin Pocăinţă se iartă toate păcatele făcute după Botez.

DESPRE ÎNVIEREA MORŢILOR ŞI VIAŢA VEŞNICĂ

(Art. XI şi XII ale Simbolului)

109. Ce se va întâmpla la sfârşitei lumii?

La sfârşitul lumii vor învia morţii.

110. Ce va urma după sfârşitul lumii?

După sfârşitul lumii va urma veşnicia fericită în cer pentru cei buni şi nefericită în iad pentru cei răi.

111. Pentru ce zicem AMIN la sfârşitul Simbolului?

La sfârşitul Simbolului zicem AMIN, adică «Aşa să fie», pentru a arăta că noi credem cu tărie toate câte sunt cuprinse în el.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *